След проверка на ВАП: Десетки нарушения в кухни за детски градини и училища

Според констатациите на БАБХ наред с изпълнение на нормативните
изисквания (спазване на срока на годност на суровините и храните;
осигуряване на лични предпазни средства, миещи и дезинфекционни
средства; представяне на актуални записи към внедрените системи за
управление на безопасността на храните; доставка на храни с индивидуално
опаковани прибори и др.), са налице и случаи на несъобразяване на
закона.

При извършените 1644 извънпланови тематични проверки в
детски кухни майки и училищни столови бюфети и обектите по Закона за
храните на територията на училищата за приготвяне на храна на място и в
обекти тип кетъринг, са констатирани несъответствия, за които са връчени
41 бр. предписания и 2 бр. актове за установяване на административни
нарушения.

Предписанията са за установени несъответствия относно
сграден фонд и технологично оборудване; предлагане на храни, които не
отговарят на Наредба № 8/04.12.2018 г; необявяване на алергени в
храните; неспазване програмата за обучение на персонала съм системата за
безопасност на храните; неправилно съхранение на храни; липса на
достатъчно количество разрешен биоциден препарат за дезинфекция и
спазване указания за употреба; липсват термометри в хладилните
съоръжения за съхранение на храни и за неправилно съхранение на храни.

При
извършените 1229 извънпланови тематични проверки на кухни към детски
градини и на кетъринг дружества, осъществяващи изхранването на детски
градини и училища, са констатирани несъответствия, за които са издадени
25 предписания на кухни към детски градини и 7 в кетъринг дружества.
Констатираните несъответствия в кухните към детски градини са свързани с
несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване; липса на
регистрирано транспортно средство за превоз на обедното меню от
централната сграда към филиала на детска градина, предлагане на храни,
които не отговарят на Наредба № 8/04.12.2018 г. Издадените предписания в
обектите, осъществяващи услугата кетъринг са за констатирани
несъответствия по сграден фонд и оборудване; непредоставяне на
доказателства за изпълнение на вътрешно мониторинговите програми за
проби храни и отривки, в един обект е установено неправилно съхранение
на храни и липса на отчитащо устройство за хладилно съоръжение.

Извършени
са общо 2873 проверки, при които са издадени 73 предписания и са
съставени 2 акта за установяване на административно нарушение. Целта на
възложената от ВАП проверка е обезпечаване на изискванията на Закона за
храните – храната да е годна за консумация и да не представлява опасност
за детското здраве.

Прочети още