Приеха новият устройствен план на община Лом

Предмет на новия ОУП е общата структура на територията – жилищни и
производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за
спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на
културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и
вилно строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,
земеделски и горски територии, зони за природозащита, нарушени територии
за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено
предназначение.


Общият устройствен план определя и кои територии са публична
държавна собственост и публична общинска собственост, както и режимът на
тяхното устройство. Определят се и устройствени зони за всяка от
териториите – зона за жилищно застрояване, зона за промишлено
застрояване, зона за озеленяване. Важно изискване в плана е
устройството на достъпна за цялото население среда, включително за
хората с увреждания. Общият устройствен план включва и изискванията към
естетико-композиционното изграждане на територията.


Досега действащият план беше от 1991 г. и не отразяваше
настъпилите през годините промени в устройството на територията на
община Лом. Новият ОУП ще позволи да се урбанизират кварталите
„Садовете“, „Горни и Долни Бахчи“, както и други територии в общината.


Новият общ устройствен план е изготвен от ДЗЗД „Консорсциум Урбан
Груп“ – София, след обществени обсъждания и съгласувания с всички
заинетересовани институции. Лом е една от 76-те общини, които получиха
целево финансиране от държавния бюджет за изработването на новия ОУП.

Прочети още